ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 66 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทุกระดับชั้น
15 พ.ค. 66 ปรับสภาพนักเรียน ป.1 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ป.6
เวลา 09.00 น. - 11.30 น. นักเรียนชั้น ป.1 แต่งกายชุดฟรีสไตล์ พร้อมทำกิจกรรม
                             
เวลา 09.00 น. - 11.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ป. 1-ป.6
หอประชุมโรงเรียน
05 พ.ค. 66 ถึง 06 พ.ค. 66 จำหน่ายหนังสือเรียน ป.1-ป.6 รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
หอประชุมโรงเรียน