กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญจรัตน์ อุ่นทิม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจา ชินประภาพ
ครู

นางอัญชุลี ศรีสวรรค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริวรรณ หวังอุ่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายสุรสิทธิ์ จิตตมานนท์กุล
ครู

นางสาวธนพร ธนะสังข์
ครู

นางสาวอนงค์ แก่นจรรยา
ครู

นายธงชัย ตาสี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัทธนกร ตุใยรัมย์
ครู

นางสาวปวีณา พึ่งเพ็ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4