กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปรีชา รัตน์บ้านด่าน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภิญญาดา มั่นฤทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรินทร์วรรณ นาคบุรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายโสภณ สีสุกใส
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางจิราพร โพธิ์พา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางอันธิกา อริยะวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุภาภรณ์ จันท์แจ้ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3