วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อุดมการณ์ของโรงเรียนสิ่นหมิน
โรงเรียนสิ่นหมิน  เป็นของสาธารณะ  มิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของ มีความมุ่งมั่น อันแน่วแน่ที่จะ  สร้างคน สร้างคน  และ สร้างคน ให้เป็นพลเมืองดี   ดำรงตนอย่างมีคุณค่าแก่ตนเอง  คนรอบข้าง  และสังคม  โดยสามารถที่จะยังประโยชน์ส่วนตัว  และ  ส่วนรวมได้อย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์”

ลักษณะอันพึงประสงค์ของความเป็นนักเรียนสิ่นหมิน             
ซื่อสัตย์   รับผิดชอบ  จิตสาธารณะ  กตัญญู

เสาหลักทางการศึกษา
คนดี  วิชาการเด่น  การค้นหาตัวตน  และ 
ความถนัดความรับผิดชอบของนักเรียน

สีประจำโรงเรียน   ชมพู – ขาว
ปรัชญาโรงเรียน   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำสังคม