พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียน 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีร่างกายจิตใจที่ดีสุขภาพแข็งแรงมีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี

4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีใจรักสิ่งแวดล้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

5. สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในการช่วยระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

7. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

8. พัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

10.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ

11.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 

เป้าหมายของโรงเรียน
 

1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3. ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี

4. ผู้เรียนมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีนใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

5. ผู้เรียนได้รับทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

6.พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคนิคการสอนการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษงั้นการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการพูดการอ่านการเขียน

ให้สามารถไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม

8.นักเรียนมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบมีจิตสาธารณะมีความกตัญญูและมีความเป็นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9. นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการเล่นกีฬาถูกต้องเป็นทีม

10. จัดระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการจัดการและใช้ในการเรียนการสอน

11. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ