กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

นางสาวเบญจวรรณ เกิดวงศ์หงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน

นางสาวทิพย์วิภา โกมลกิตติสกุล
ครู

นางสาวสุมาลี กิตติกุลกันยากิจ
ครู

นางสาวณัฐพร พ่วงอิ่ม
ครู

นางสาววริษฐา เสือยัน
ครู

นางสาวพิมพ์พิมล ดวงถา
ครู

นางสาวชนากานต์ วิสิฐพงศ์พันธ์
ครู

นางสาวศุทธหทัย เบญจพลากร
ครู