กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกุลธิดา สุขรอด
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอรสุมา คงสวัสดิ์
ครู

นางสุกัญญา ทองเขียว
ครู

นางวาสนา เทพพายัพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวภิญญาพัชญ์ บังค่าย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

Sheryl Ann J. Palotes
ครู

นางสาวแพรวไพลิน บุญทับ
ครู