ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบัณฑิต คำปัญโญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวริสรา โสตธนาภูรินทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมนัสนันท์ เพ็งสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ คำเที่ยง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ เกิดวงศ์หงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาจีน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญญา พวงทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร โพธิ์พา
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางฑิตยา บุญใจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีณภัทรพล โสตธนาภูรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิภารัตน์ ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา รัตน์บ้านด่าน
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวิตรี แคล้วภัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :