กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวทิพยาภรณ์ นกแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนาตยา เกตุแพร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ร้อยตรีณภัทรพล โสตธนาภูรินทร์
ครู

นางพัตร์จิรัตน์ พละอาชีพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสิราณี บุญวังแร่
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางธัญญา พวงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4