กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิภารัตน์ ตรงต่อกิจ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวินัย คมขำ
ครู

นางสาวณัฐชญา ใจกล้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวทัศนภรณ์ สมคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวัลลภา ทองพลับ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5