ข่าวประชาสัมพันธ์
คนเก่งสิ่นหมินสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิต ม.นเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งสิ่นหมินenlightened
รายชื่อนักเรียนสอบติดม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2565

 1. ด.ช.กฤติเดช            ดวงสาโรจน์
 2. ด.ญ.ณัฐวลัญช์       เผ่าธัญลักษณ์
 3. ด.ญ.ณัฐภัทราค์      ซาปิ
 4. ด.ช.วัชรวิชญ์           บุญสวน
 5. ด.ญ.รมนปวีร์          แสงเหมือนขวัญ
 6. ด.ญ.กอบุญ            แกล้วกล้า
 7. ด.ญ.พนัชกร            หริรักษ์
 8. ด.ช.ปุญญพัฒน์      ลีละวงศ์เทวา
 9. ด.ช.พิสิษฏ์              ดีแจ้ง
 10. ด.ญ.ทิชาภรณ์        แบ่งเพ็ชร
 11. ด.ช.ธนัฐพัฒน์         อู่พุฒินันท์
 12. ด.ญ.บุณยนุช          ทองมี
 13. ด.ญ.ธันย์ภัทรา        เจิมกระแจะ
 14. ด.ญ.จิณห์ญาดา     แสงดาพิติวัฒน์
 15. ด.ญ.ปราณนภา     วิบูลย์ธัญญ์
 16. ด.ญ.อรชพร            อภิชาพัชร์
 
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 93 ครั้ง